Kimler bedelsiz araç götürebilir ?

Kimler bedelsiz araç götürebilir ?

Gümrük ve ticaret Bakanlığı vatandaşlarımızın sıkca sorduğu sorulardan derlediği soru ve cevapları sayfasında sürekli güncelliyor. En çok sorulan soruların başında kimler bedelsiz araç götürebilir... İşte cevabı

BERN - İsviçre'de ikamet eden vatandaşlarımızın sıkca sorduğu konuların başında kesin dönüşlerde bedelsiz araç ithal hakkı geliyor. Gümrük ve ticaret Bakanlığı vatandaşlarımızın sıkca sorduğu sorulardan derlediği soru ve cevapları sayfasında sürekli güncelliyor. Bern Büyükelçiliği Ticaret Müşaviri Ömer Faruk Çakır'ın doğruladığı, gazetemize sıkca gelen konuyla ilgili soru ve cevapları sizlerle paylaşıyoruz. Çifte vatandaşların muaf tutulduğu bedelsiz araç ithalinde, ithal edilecek otomobilin motor hacmine, yaşı ve piyasa değerine göre değişen çeşitli kriterler doğrultusunda KDV artı ÖTV vergisi ödemek zorunda. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı web sayfasında konuya dair bilgileri takip edebilirsiniz.  www.gtb.gov.tr adresinden "Teşkilat" ana başlığı altından "Gümrükler Genel Müdürlüğü" seçilecek ve daha sonra sol kolonda yer alan "Sıkca Sorulan Sorular" bölümüne girip "Bireysel" başlığından "Bedelsiz Nakil Vasıtası İthali" başlığına tıklanacak.

Soru: Bedelsiz ithalat nedir?

Cevap: Bedelsiz ithalat; bedeli için döviz transferi yapılmadan yurt dışında elde edilen ve yurda getirilmesi mecburi olmayan dış kazanç ve tasarruflarla satın alınan bazı şahsi ve ticari mahiyette eşyanın yurda ithalidir.

Soru: Bedelsiz ithalat yoluyla getirilen şahsi mahiyette eşyanın kapsamı nedir?

Cevap: Motorlu ve motorsuz özel nakil vasıtaları, kullanılmış ev eşyası, işyeri nakli suretiyle getirilen sermaye malları, teknik malzemeler ile büro ve dükkan malzemeleri.

Soru: Bedelsiz ithalat kapsamında yurda getirilebilen motorlu ve motorsuz özel nakil vasıtaları nelerdir?

Cevap: Motorlu özel nakil vasıtaları: Otomobil ile bunlarla birlikte getirilen römorklar ve karavanlar, motosikletler, özel uçaklar ile diğer eğlence ve spor amaçlı vasıtala. Motorsuz özel nakil vasıtaları: Her türlü bisiklet ile kürekli kayıklar ve kanolar

Soru: Ticari araçların bu muafiyetten faydalanarak getirilmesi mümkün müdür?

Cevap: Hayır. Motorlu ticari araçlar ve diğer ticari nakil vasıtalarının bu muafiyet kapsamında getirilmesi mümkün değildir.

Soru: Bedelsiz araç ithalatında vergi muafiyetinin kapsamı nedir?

Cevap: Bedelsiz araç ithalinde yalnızca gümrük vergisi muafiyeti söz konusudur. Aracın motor hacmine göre değişen oranda Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve KDV serbest dolaşıma girişi sırasında gümrük idarelerince tahsil edilir. Bununla birlikte, veraset yoluyla intikal eden araçların ithalinde gümrük vergisinin yanı sıra ÖTV ve KDV muafiyeti de söz konusudur.

Soru: Kimler bedelsiz araç ithali yapabilir?

Cevap: a) Türkiye Gümrük Bölgesi dışında en az 24 ay ikamet ettikten sonra, yerleşim yerini Türkiye Gümrük Bölgesine kesin olarak nakleden gerçek kişiler. Bu kişilerin, Türkiye'ye son giriş tarihinden geriye doğru bakıldığında yurtta bir takvim yılında altı aydan fazla kalmamış olmaları gerekir. Türkiye'de 45 güne kadar olan kalışlar yurt dışında kalış süresinden sayılır. Türkiye Gümrük Bölgesi dışında son on yıl içinde en az beş yıl ikamet eden gerçek kişiler için yerleşim yerine ilişkin bu süre şartı aranmaz.

b) Yurt dışındaki milli veya milletlerarası kadrolara sürekli görevli olarak atanıp da bu görevlerinden dönen kamu görevlileri (Bu kişiler için Türkiye gümrük bölgesi dışında en az 24 ay ikamet şartı aranmaz)

c) Türk vatandaşlığına geçmek suretiyle yerleşim yerini yabancı bir ülkeden Türkiye Gümrük Bölgesine kesin olarak nakleden gerçek kişiler. (Bu kişiler için Türkiye gümrük bölgesi dışında en az 24 ay ikamet şartı aranmaz)

d) Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişilerin vefatı halinde, Türkiye'de ikamet eden gerçek kişi mirasçıları. Murisin, Türkiye'ye son giriş tarihinden geriye doğru bakıldığında yurtta altı aydan fazla kalmamış olması gerekir. Türkiye'de 45 güne kadar olan kalışlar yurt dışında kalış süresinden sayılır. Türkiye Gümrük Bölgesi dışında son on yıl içinde en az beş yıl ikamet etmiş olan gerçek kişiler için yerleşim yerine ilişkin bu süre şartı aranmaz.

Soru: Yerleşim yeri, yerleşim yeri nakli ne demektir?

Cevap: Yerleşim yeri; Türkiye Gümrük Bölgesi dışında en az beş yıl ikamet eden gerçek kişiler hariç olmak üzere, kişisel veya mesleki bağlar nedeniyle bir kişinin Türkiye'ye son giriş tarihinden geriye doğru bir yılda en az yüzseksenbeş gün yaşadığı yeri ifade etmektedir. Yerleşim yerinin nakli; Kişinin yabancı bir ülkedeki yerleşim yeri ve işine ait bağlarını keserek Türkiye Gümrük Bölgesine yerleşmek amacıyla kesin olarak gelmesini ifade eder.

Soru: Kimler bedelsiz ithalat kapsamında yurda araç getiremez?

Cevap: a) Yirmi dört ayı aşmayan süreyle Türkiye Gümrük Bölgesi dışında geçici olarak görevlendirilen kamu görevlileri,

b) Evlilik suretiyle Türk vatandaşlığına geçenler,

c) Yurtdışındaki kadrolara sürekli görev için atanan kamu görevlileri için hariç olmak üzere çifte vatandaşlık statüsüne haiz Türk vatandaşları,

d) Sürekli görevle yabancı bir ülkede bulunmakta iken, yine sürekli görevle başka bir yabancı ülkeye atanması nedeniyle yerleşim yerini Türkiye Gümrük Bölgesine kesin olarak nakledemeyen kamu görevlileri, Bedelsiz araç ithal edemezler.

Soru: Bedelsiz ithalatı yapılacak araca ilişkin şartlar nelerdir?

Cevap: a) Aracın; bedelsiz ithalattan yararlanacak kişilerin Türkiye'ye, ikamet nakil belgesindeki tarihten sonraki ilk giriş tarihinden; veraset intikali neticesinde yapılan bedelsiz ithalatlarda ise murisin vefat tarihinden geriye dönük olarak en az 6 ay boyunca, yurt dışında yerleşik bulunulan ülkede adlarına kayıtlı olması,

b) Aracın, kişilerin adlarına kaydının yapıldığı yıl itibarıyla, kayıt ve model yılı dahil, üç yıldan eski olmaması, gerekmektedir. Aracın ilk ediniminde kayıt ve model yılının farklı olması durumunda, en yakın tarih esas alınır. Model yılının tespit edilemediği durumlarda üretim yılı esas alınır.

Soru: Motorlu veya motorsuz vasıtalarından her birinden kaç adet getirilmesi mümkündür?

Cevap: Muafiyet şartlarının sağlanması halinde; motorlu ve motorsuz nakil vasıtalarından her birinden birer adet getirilmesi mümkündür. Örneğin, Kişi, bir adet otomobil, bir adet motosiklet ile bir adet bisikleti bedelsiz ithalat kapsamında bir defada yurda getirebilir.

 Soru: Bedelsiz ithalat kapsamında yurda aracını getiren ve daha sonra yurt dışına tekrar yerleşen bir kişi yurda dönüşünde bir kez daha araç getirme hakkı var mıdır?

Cevap: Bedelsiz araç ithalatından yararlanma hakkı 5 yılda bir verilmiştir. İlk aracın fiili ithalat tarihi üzerinden beş yıl geçmiş olması ve diğer şartların sağlanmış olması halinde tekrar bu kapsamda araç ithal edilmesi mümkündür.

Soru: Eşler bu kapsamda ayrı ayrı araç getirebilirler mi?

Cevap: Hayır. Veraset yoluyla yapılan araç ithali hariç bedelsiz araç ithalinde "aile ünitesi" esas alınır. Aile ünitesi, karı-koca ve 18 yaşından küçük çocuklardan oluşmaktadır. Muafiyet hakkı aile ünitesine tanınmaktadır. Haktan yararlanmayan eşin, 5 yıl geçmedikçe yeniden ithal izni için gümrük idaresine müracaat etmeyeceğine dair aşağıda bir örneği yer alan taahhütnamenin gümrük idaresine ibrazı zorunludur. TAAHHÜTNAME Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca eşim .........................................adına bedelsiz ithal izninin tanzimi tarihinden itibaren 5 (beş) yıl geçmedikçe bedelsiz ithal talebinde bulunmayacağımı beyan ve taahhüt ederim. ..../..../20.. Adı ve Soyadı İmza

Soru: Eşi adına kayıtlı aracın bedelsiz ithalatını kişi kendisi yapabilir mi?

Cevap: Hayır. Verilen hak şahsın taşıması gereken şartlara bağlı olduğundan, eşlerden biri, diğeri adına kayıtlı aracı ithal edemez. Ancak, ithalat işlemleri eşlerden herhangi birisi tarafından gümrük idaresine müracaat edilip sonuçlandırılır.

Soru: Bedelsiz ithalat yoluyla getirilen aracın satışı veya devri için bir süre şartı var mıdır?

Cevap: Bu kapsamda getirilen araçlar 12 ay geçmedikçe, gümrük idaresine izin alınmaksızın belli bir para karşılığı veya karşılıksız olarak ödünç verilemez, teminat olarak gösterilemez, kiralanamaz, devredilemez veya satılamaz. Muafen ithalinden itibaren geçmesi gereken 12 aylık sürenin bitiminden önce ödünç verilen, teminat olarak gösterilen, kiralanan, devredilen veya satılan motorlu veya motorsuz özel kara nakil vasıtalarına ait gümrük vergileri, 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 181 ila 194 üncü maddelerindeki esaslara göre tahsil olunur. Bu durumda yükümlüler hakkında ayrıca cezai takibat yapılır.

Soru: Başvurular hangi gümrük idarelerine yapılmaktadır?

Cevap: Aşağıdaki gümrük idarelerine yapılmaktadır. Ankara Gar Gümrük Müdürlüğü (0312-397 75 47) İstanbul Yeşilköy Gümrük Müdürlüğü (0212-465 80 16) İzmir Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü (0232-463 12 96) Gebze Gümrük Müdürlüğü (0262-754 24 01)

Soru: Başvuru için bir süre kısıtı var mıdır?

Cevap: a) Yurt dışında 24 ay ikamet eden Türk vatandaşlarının; ikamet nakil belgesindeki tarihten sonraki ilk giriş tarihinden itibaren 6 ay.

b) Kamu görevlilerinin; görev sürelerinin bitiminden sonraki ilk giriş tarihinden itibaren 6 ay.
c) Türk vatandaşlığına geçenlerin; vatandaşlık kararından sonra adlarına nüfus kağıdının düzenlendiği tarihten itibaren 6 ay.

ç) Muafiyetten yararlanacak olan varisin; murise aidiyetinin ve namlarına gelenlere intikalinin kanaat verici resmi belgelerle ispatı şartıyla, veraset ilamı tarihinden itibaren 24 ay içerisinde yetkili gümrük idarelerine başvurmaları gerekmektedir.

Soru: Başvuru sırasında aranacak belgeler nelerdir?

Cevap: a) Türk vatandaşlığına geçiş hali hariç olmak üzere, pasaport veya NATO Seyahat Emri, Lasse-Passe vb. pasaport yerine geçen belgeler.

b) Teslim-Tesellüm Belgesi.

c) Aile ünitesi uygulanan hallerde vukuatlı nüfus kayıt örneği.Formun Üstü

ç) Yerleşim yeri olan ülkede, işverenden ilişiklerinin kesildiğine dair belge ile İş ve İşçi Bulma Kurumundan işsizlik parası veya yardımı almadıklarını, keza ilgili makamlardan mevcut ikamet kaydını sildirdiklerini belgelemeleri; ayrıca ihtiyarlık sigorta primi kesintilerini durdurduklarına dair belge ve öğrenci iseler okulla ilişiklerinin kesildiğini gösteren belgeyi dış temsilciliklerimize ibraz etmeleri üzerine, yerleşim yerlerinin nakledildiğine dair ilgili temsilciliklerce düzenlenecek ikamet nakil belgesi.

d) Türkiye Gümrük Bölgesi dışında son on yıl içinde en az beş yıl ikamet etme süresinin tespitine yönelik kişinin yurda giriş-çıkış kayıtları.

e) Motorlu nakil vasıtaları için hak sahipleri adına kayıtlı mülkiyet veya trafik belgeleri aslı; yurtdışında bulunduğu ülke makamlarınca aslının alıkonulması sonucu ibraz edilemediğine ilişkin belgenin dış temsilciliklerimizce onaylı örneği. Trafik veya mülkiyet belgesinin herhangi bir nedenle yenilenmesi halinde, aracın önceden de aynı kişi/kişilerden biri adına kayıtlı olduğunun belgelendirilmesi şartıyla önceki trafik veya mülkiyet belgelerindeki tarih esas alınır.

f) İthal talebinde bulunmayan eşin 5 yıl geçmedikçe yeniden ithal izni verilmesi için müracaat etmeyeceğine dair taahhütname g) Kamu görevlilerince yapılacak serbest dolaşıma giriş işlemlerinde atama kararı ve görevin sona erdiğini gösteren bağlı bulundukları kamu kurum veya kuruluşu tarafından verilecek belge.

ğ) Türk vatandaşlığına geçişi gösteren belge.

h) Veraset yoluyla yapılacak serbest dolaşıma giriş işlemlerinde veraset ilam

ı) Veraset yoluyla yapılacak serbest dolaşıma giriş işlemlerinde, miras bırakacak kişinin Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik olduğunun ispatı için yurda giriş-çıkış kayıtları.

i) Veraset yoluyla yapılacak serbest dolaşıma giriş işlemlerinde muafiyetten yararlanacak kişinin Türkiye'de yerleşik olduğunun ispatı için vukuatlı nüfus kayıt örneği.

j) Veraset yoluyla yapılacak serbest dolaşıma giriş işlemlerinde, birden fazla varis bulunması halinde, Türkiye'de bulunan diğer mirasçılar için noter tasdikli "feragat mukavelesi".

Soru: Konuyla ilgili mevzuata nasıl ulaşabilirim?

Cevap: 7/10/2009 tarih ve 27369 (1. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'na ve 6/7/2011 tarih ve 27986 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1 Sıra No.lu Gümrük Muafiyeti Tebliği'ne, Bakanlığımız internet sitesinde (www.gtb.gov.tr) bulunan mevzuat başlığı altından ulaşmak mümkündür.

Soru: Bedelsiz ithalat yoluyla galen araçlarda mali yükümlükler ve oranları nelerdir?

Cevap: Aracın motor hacmine göre değişen oranda Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve aracın CIF Değeri (Navlun ve sigorta bedeli dahil kıymeti) ve ÖTV Toplamının % 18'i oranında Katma Değer Vergisi (KDV) aracın serbest dolaşıma girişi sırasında gümrük idarelerince tahsil edilir. XXXXBuraya araba-ithal 1 kodlu tabela resim Amortisman indirimi sonunda bulunan ve vergiye esas kıymetin tesbitinde aracın model yılındaki FOB kıymetiyle çarpılacak oranlar: XXXXBuraya araba-ithal2- kodlu resim tabela XXXXXXXXXBuraya araba-ithal-3 kodlu resim tabela XXXXXXX ÖRNEK: CIF bedeli 10.000 Avro olan ve motor hacmi 1600 cc'yi geçen ancak 2000 cc'yi geçmeyen bir araç için ödenmesi gereken vergilerin hesaplanması aşağıda gösterilmiştir: CIF Bedeli =10.000 EURO Motor hacmi =1600cc üzeri (1800 cc) Özel Tüketim Vergisi=CIF Bedeli x Özel Tüketim Vergisi Oranı = 10.0000 x % 90 = 9.000 Avro =ÖTV Katma Değer Vergisi =(CIF Bedeli + Özel Tüketim Vergisi) x KDV Oranı =(10.000 + 9.000) x % 18 = 19.000 x % 18 = 3.420 Avro =KDV GÜMRÜKTE ÖDENECEK VERGİLER TOPLAMI = ÖTV+KDV = 9.000+3.420=12.420 Avro 

Bu haber toplam 33188 defa okunmuştur

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
10 Yorum