Opel yeni nesil Corsa'yı Cenevre'de tanıtacak

Opel yeni nesil Corsa'yı Cenevre'de tanıtacak

Opel, yeni nesil Corsa’nın en güçlü versiyonunu Cenevre’de tanıtacak. 207 beygirlik turbo motora sahip araçta alanlarında ün kazanmış markalarla çalışılmış

Al­man oto­mo­tiv üre­ti­ci­si Opel, kı­sa bir sü­re ön­ce ye­ni­le­di­ği Cor­sa ile B sı­nı­fın­da­ki id­di­ası­nı ar­tır­dı. Ara­cın ye­ni­len­me­siy­le bir­lik­te oto­mo­bil ­se­ver­le­rin me­rak­la bek­le­me­ye baş­la­dı­ğı spor­cu ver­si­yo­nu ise Ce­nev­re Fua­rı için ha­zır­lan­dı

OP­C’­YE ÖZEL MAVİ RENK

Mar­ka­nın spor­cu mo­del­le­ri­ni ha­zır­la­yan OP­C’­nin (Opel Per­for­mans Cen­ter) im­za­sı­nı ta­şı­yan araç, Hot Hacth (ateş­li hatc­hback) ra­kip­le­ri­ne göz­da­ğı ver­mek için güç­len­di­ril­miş. Cor­sa OP­C’­ye özel ma­viy­le ta­nı­tı­la­cak araç, gör­sel ola­rak da stan­dart ver­si­yon­lar­dan ay­rıl­ma­sı­nı sağ­la­yan de­tay­la­ra sa­hip.Ge­niş ha­va gi­riş­le­riy­le dik­kat çe­ken ön tam­pon­da pe­tek şek­lin­de ız­ga­ra­lar kul­la­nı­lı­yor. Ön tam­po­nun kö­şe­le­ri­ne yer­leş­ti­ri­len kü­çük ha­va gi­riş­le­riy­se alü­min­yum çer­çe­ve­le­re sa­hip. Ön bö­lüm­de­ki bir di­ğer ye­ni­lik­se, mo­tor ka­pu­tu­na ek­le­nen ha­va gi­ri­şi.

1.6 LİTRELİK BENZİNLİ

Ara­cın ka­pu­tu­nun al­tın­da 1.6 lit­re­lik tur­bo bes­le­me­li ben­zin­li mo­tor gö­rev ya­pı­yor. Ön­ce­ki ne­sil­de 192 bey­gir güç üre­ten mo­tor, ye­ni araç­ta 207 bey­gir güç ve 245 nm tork üre­ti­yor. Tork over­bo­ost özel­li­ğiy­le an­lık ola­rak 280 nm’­ye ka­dar ula­şa­bi­li­yor. 6 ile­ri ma­nu­el şan­zı­man­la kom­bi­ne edi­len üni­te, ara­cı 0’dan 100 km/s sü­ra­te 6.8 sa­ni­ye­de ulaş­tı­rı­yor. Sa­at­te 230 ki­lo­met­re hı­za ula­şa­bi­len araç, gü­cü­nü ön te­ker­lek­le­re ile­ti­yor.or­ta­la­ma tü­ke­ti­miy­se 7.5 lit­re be­lir­len­miş.  

PERFORMANS PAKETİ AYRICA SUNULACAK

Ara­cın spor şa­si­si, yi­ne ala­nın­da ün­lü mar­ka­la­rın des­te­ğiy­le güç­len­di­ril­miş. Ko­ni mar­ka­sı­nın des­te­ğiy­le ha­zır­la­nan Ye­ni Fre­kans Se­çi­ci Süs­pan­si­yon (FSD) tek­no­lo­ji­si, yol tu­tuş be­ce­re­si­ni ar­tı­rı­yor. Stan­dart Cor­sa mo­del­le­ri­ne gö­re 10 mi­li­met­re al­çal­tı­lan araç, Com­pe­ti­ti­on (re­ka­bet) mo­dun­da ESP ile çe­kiş kon­trol sis­te­mi­ni ta­ma­men ka­pa­tı­yor. Mic­he­li­n’­den alı­nan 215/45 bo­yut­la­rın­da­ki las­tik­ler, spor­tif ta­sa­rım­lı 17 inç­lik ala­şım jant­la­ra giy­di­ril­miş.

BÜYÜK ÇAPLI FREN DİSKİ

Yük­sek per­for­man­sı diz­gin­le­mek için, Brem­bo im­za­lı (ön­de 308 mi­li­met­re) bü­yük çap­lı fren disk­le­ri­ne yer ve­ril­miş. Ay­rı ola­rak su­nu­la­cak Per­for­mans Pa­ke­ti se­çil­di­ğin­dey­se, disk­ler 330 mi­li­met­re­ye çı­kar­ken, jant­lar­sa 18 inç­lik olan­lar­la de­ği­şi­yor. Ay­rı­ca ara­ca me­ka­nik bir di­fe­ran­si­yel ki­li­di de ek­len­miş olu­yor.

EGZOZDA REMUS İMZASI

Ara­cın ar­ka­sın­day­sa ilk dik­kat çe­ken de­tay­lar bü­yük ta­van spoy­le­ri ve tam­pon al­tın­da­ki di­fü­zör. Ar­ka bö­lü­mün yük­sek hız­lar­da ye­re bas­ma kuv­ve­ti­ni ar­tı­ran spoy­ler, ara­cın al­tın­dan ge­çen rüz­ga­rı dü­zen­le­yen di­fü­zör­le bir­lik­te yol tu­tuş ye­te­ne­ği­ne önem­li kat­kı sağ­lı­yor. Ar­ka tam­po­nun her iki kö­şe­si­ne yer­leş­ti­ri­len bü­yük eg­zoz bo­ru­la­rıy­sa bu alan­da ün­lü Re­mus mar­ka­sı­nın im­za­sı­nı ta­şı­yor.

İOS VE ANDROİD UYUMLU

Dı­şa­rı­da­ki spor­tif­lik iç me­kan­da ye­ri­ni şık bir kok­pi­te bı­ra­kı­yor. Stan­dart mo­del­den Re­ca­ro im­za­lı spor kol­tuk­lar ve al­tı düz­leş­ti­ril­miş de­ri di­rek­si­yon si­mi­diy­se ay­rı­lan araç­ta yi­ne OPC ver­si­yo­nu­na özel bir vi­tes to­pu­zu yer alı­yor. Tek­no­lo­jik do­na­nım­sa stan­dart ver­si­yon­la ben­zer. In­tel­li­Link bil­gi-eğ­len­ce sis­te­mi, iOS ve An­dro­id iş­le­tim sis­tem­le­ri­ni des­tek­li­yor.  

OTOMOBİL DÜNYASINDAN HABERLER

Mitsubishi araçlar artık 5 yıl garantili

Mit­su­bis­hi Mo­tors, ye­ni sa­tı­la­cak araç­la­rı­nın ga­ran­ti sü­re­si­ni 3 yıl­dan 5 yıl/ 100 bin ki­lo­met­re­ye çı­ka­rı­yor. Uy­gu­la­ma, Pa­je­ro, Out­lan­der, ASX, Lan­cer, At­tra­ge ve Spa­ce Star bi­nek araç­lar ile L200 pi­kap mo­del­le­ri­ni kap­sı­yor.

KOSİFLER OTO 2014'TE SATIŞLARINI YÜZDE 15 ARTIRDI

Lüks oto­mo­bil sa­tış­la­rı sek­tö­rün ge­ne­li­nin ak­si­ne 2014’te yüz­de 20 ar­tar­ken, Ko­sif­ler Oto sa­tış­la­rı­nı yüz­de 15 ar­tır­ma­yı ba­şar­dı. Ge­çen yıl 5 bin adet pre­mi­um oto­mo­bil sa­ta­rak 555 mil­yon li­ra ci­ro­yla ka­pa­tan şir­ket, 5 ay­rı yer­de bu­lu­nan show­ro­om­la­rı ile lüks oto­mo­bil pa­za­rın­da yüz­de 7 pay el­de et­ti.

OTO KİRALAMADA İDDİALI

Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üye­si Hi­lal Ko­sif, Ko­sif­ler Oto Ki­ra­la­ma'da da ge­çen yıl yüz­de 100 bü­yü­me kay­det­tik­le­ri­ni söy­le­di. Ko­sif, ki­ra­la­ma­da ge­çen yıl iti­ba­riy­le 11 mil­yon eu­ro’­luk ya­tı­rım de­ğe­ri­ne ulaş­tık­la­rı­nı ifa­de et­ti.

KURYELERE ÖZEL TEST SÜRÜSÜ DÜZENLENDİ

Tür­ki­ye­’de Ku­ral­kan Hol­ding ça­tı­sı al­tın­da tem­sil edi­len Ba­jaj, kur­ye­le­re özel bir test sü­rü­şü et­kin­li­ği dü­zen­le­di. Dün­ya­nın en bü­yük mo­to­sik­let üre­ti­ci­le­ri ara­sın­da yer alan mar­ka, pa­za­rın en önem­li kul­la­nı­cı grup­la­rın­dan bi­ri olan kur­ye­le­re en göz­de mo­del­le­ri ara­sın­da yer alan Dis­co­ver 125 ST mo­de­li­ni ta­nıt­tı.

MART AYINDA SATIŞTA

76 kur­ye­nin ka­tıl­dı­ğı or­ga­ni­zas­yon­da ay­rı­ca mart­ta sa­tı­şa su­nu­la­cak Dis­co­ver 150 F de kur­ye­ler ta­ra­fın­dan de­ğer­len­di­ril­di. Test sü­rü­şü­nün yıl­dı­zı olan Dis­co­ver 150 F, 4 bin 999 li­ra­lık sa­tış fi­ya­tıy­la da öne çı­kı­yor.

Bu haber toplam 3265 defa okunmuştur

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.