Opel yeni nesil Corsa'yı Cenevre'de tanıtacak

Opel, yeni nesil Corsa’nın en güçlü versiyonunu Cenevre’de tanıtacak. 207 beygirlik turbo motora sahip araçta alanlarında ün kazanmış markalarla çalışılmış

Al­man oto­mo­tiv üre­ti­ci­si Opel, kı­sa bir sü­re ön­ce ye­ni­le­di­ği Cor­sa ile B sı­nı­fın­da­ki id­di­ası­nı ar­tır­dı. Ara­cın ye­ni­len­me­siy­le bir­lik­te oto­mo­bil ­se­ver­le­rin me­rak­la bek­le­me­ye baş­la­dı­ğı spor­cu ver­si­yo­nu ise Ce­nev­re Fua­rı için ha­zır­lan­dı

OP­C’­YE ÖZEL MAVİ RENK

Mar­ka­nın spor­cu mo­del­le­ri­ni ha­zır­la­yan OP­C’­nin (Opel Per­for­mans Cen­ter) im­za­sı­nı ta­şı­yan araç, Hot Hacth (ateş­li hatc­hback) ra­kip­le­ri­ne göz­da­ğı ver­mek için güç­len­di­ril­miş. Cor­sa OP­C’­ye özel ma­viy­le ta­nı­tı­la­cak araç, gör­sel ola­rak da stan­dart ver­si­yon­lar­dan ay­rıl­ma­sı­nı sağ­la­yan de­tay­la­ra sa­hip.Ge­niş ha­va gi­riş­le­riy­le dik­kat çe­ken ön tam­pon­da pe­tek şek­lin­de ız­ga­ra­lar kul­la­nı­lı­yor. Ön tam­po­nun kö­şe­le­ri­ne yer­leş­ti­ri­len kü­çük ha­va gi­riş­le­riy­se alü­min­yum çer­çe­ve­le­re sa­hip. Ön bö­lüm­de­ki bir di­ğer ye­ni­lik­se, mo­tor ka­pu­tu­na ek­le­nen ha­va gi­ri­şi.

1.6 LİTRELİK BENZİNLİ

Ara­cın ka­pu­tu­nun al­tın­da 1.6 lit­re­lik tur­bo bes­le­me­li ben­zin­li mo­tor gö­rev ya­pı­yor. Ön­ce­ki ne­sil­de 192 bey­gir güç üre­ten mo­tor, ye­ni araç­ta 207 bey­gir güç ve 245 nm tork üre­ti­yor. Tork over­bo­ost özel­li­ğiy­le an­lık ola­rak 280 nm’­ye ka­dar ula­şa­bi­li­yor. 6 ile­ri ma­nu­el şan­zı­man­la kom­bi­ne edi­len üni­te, ara­cı 0’dan 100 km/s sü­ra­te 6.8 sa­ni­ye­de ulaş­tı­rı­yor. Sa­at­te 230 ki­lo­met­re hı­za ula­şa­bi­len araç, gü­cü­nü ön te­ker­lek­le­re ile­ti­yor.or­ta­la­ma tü­ke­ti­miy­se 7.5 lit­re be­lir­len­miş.  

PERFORMANS PAKETİ AYRICA SUNULACAK

Ara­cın spor şa­si­si, yi­ne ala­nın­da ün­lü mar­ka­la­rın des­te­ğiy­le güç­len­di­ril­miş. Ko­ni mar­ka­sı­nın des­te­ğiy­le ha­zır­la­nan Ye­ni Fre­kans Se­çi­ci Süs­pan­si­yon (FSD) tek­no­lo­ji­si, yol tu­tuş be­ce­re­si­ni ar­tı­rı­yor. Stan­dart Cor­sa mo­del­le­ri­ne gö­re 10 mi­li­met­re al­çal­tı­lan araç, Com­pe­ti­ti­on (re­ka­bet) mo­dun­da ESP ile çe­kiş kon­trol sis­te­mi­ni ta­ma­men ka­pa­tı­yor. Mic­he­li­n’­den alı­nan 215/45 bo­yut­la­rın­da­ki las­tik­ler, spor­tif ta­sa­rım­lı 17 inç­lik ala­şım jant­la­ra giy­di­ril­miş.

BÜYÜK ÇAPLI FREN DİSKİ

Yük­sek per­for­man­sı diz­gin­le­mek için, Brem­bo im­za­lı (ön­de 308 mi­li­met­re) bü­yük çap­lı fren disk­le­ri­ne yer ve­ril­miş. Ay­rı ola­rak su­nu­la­cak Per­for­mans Pa­ke­ti se­çil­di­ğin­dey­se, disk­ler 330 mi­li­met­re­ye çı­kar­ken, jant­lar­sa 18 inç­lik olan­lar­la de­ği­şi­yor. Ay­rı­ca ara­ca me­ka­nik bir di­fe­ran­si­yel ki­li­di de ek­len­miş olu­yor.

EGZOZDA REMUS İMZASI

Ara­cın ar­ka­sın­day­sa ilk dik­kat çe­ken de­tay­lar bü­yük ta­van spoy­le­ri ve tam­pon al­tın­da­ki di­fü­zör. Ar­ka bö­lü­mün yük­sek hız­lar­da ye­re bas­ma kuv­ve­ti­ni ar­tı­ran spoy­ler, ara­cın al­tın­dan ge­çen rüz­ga­rı dü­zen­le­yen di­fü­zör­le bir­lik­te yol tu­tuş ye­te­ne­ği­ne önem­li kat­kı sağ­lı­yor. Ar­ka tam­po­nun her iki kö­şe­si­ne yer­leş­ti­ri­len bü­yük eg­zoz bo­ru­la­rıy­sa bu alan­da ün­lü Re­mus mar­ka­sı­nın im­za­sı­nı ta­şı­yor.

İOS VE ANDROİD UYUMLU

Dı­şa­rı­da­ki spor­tif­lik iç me­kan­da ye­ri­ni şık bir kok­pi­te bı­ra­kı­yor. Stan­dart mo­del­den Re­ca­ro im­za­lı spor kol­tuk­lar ve al­tı düz­leş­ti­ril­miş de­ri di­rek­si­yon si­mi­diy­se ay­rı­lan araç­ta yi­ne OPC ver­si­yo­nu­na özel bir vi­tes to­pu­zu yer alı­yor. Tek­no­lo­jik do­na­nım­sa stan­dart ver­si­yon­la ben­zer. In­tel­li­Link bil­gi-eğ­len­ce sis­te­mi, iOS ve An­dro­id iş­le­tim sis­tem­le­ri­ni des­tek­li­yor.  

OTOMOBİL DÜNYASINDAN HABERLER

Mitsubishi araçlar artık 5 yıl garantili

Mit­su­bis­hi Mo­tors, ye­ni sa­tı­la­cak araç­la­rı­nın ga­ran­ti sü­re­si­ni 3 yıl­dan 5 yıl/ 100 bin ki­lo­met­re­ye çı­ka­rı­yor. Uy­gu­la­ma, Pa­je­ro, Out­lan­der, ASX, Lan­cer, At­tra­ge ve Spa­ce Star bi­nek araç­lar ile L200 pi­kap mo­del­le­ri­ni kap­sı­yor.

KOSİFLER OTO 2014'TE SATIŞLARINI YÜZDE 15 ARTIRDI

Lüks oto­mo­bil sa­tış­la­rı sek­tö­rün ge­ne­li­nin ak­si­ne 2014’te yüz­de 20 ar­tar­ken, Ko­sif­ler Oto sa­tış­la­rı­nı yüz­de 15 ar­tır­ma­yı ba­şar­dı. Ge­çen yıl 5 bin adet pre­mi­um oto­mo­bil sa­ta­rak 555 mil­yon li­ra ci­ro­yla ka­pa­tan şir­ket, 5 ay­rı yer­de bu­lu­nan show­ro­om­la­rı ile lüks oto­mo­bil pa­za­rın­da yüz­de 7 pay el­de et­ti.

OTO KİRALAMADA İDDİALI

Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üye­si Hi­lal Ko­sif, Ko­sif­ler Oto Ki­ra­la­ma'da da ge­çen yıl yüz­de 100 bü­yü­me kay­det­tik­le­ri­ni söy­le­di. Ko­sif, ki­ra­la­ma­da ge­çen yıl iti­ba­riy­le 11 mil­yon eu­ro’­luk ya­tı­rım de­ğe­ri­ne ulaş­tık­la­rı­nı ifa­de et­ti.

KURYELERE ÖZEL TEST SÜRÜSÜ DÜZENLENDİ

Tür­ki­ye­’de Ku­ral­kan Hol­ding ça­tı­sı al­tın­da tem­sil edi­len Ba­jaj, kur­ye­le­re özel bir test sü­rü­şü et­kin­li­ği dü­zen­le­di. Dün­ya­nın en bü­yük mo­to­sik­let üre­ti­ci­le­ri ara­sın­da yer alan mar­ka, pa­za­rın en önem­li kul­la­nı­cı grup­la­rın­dan bi­ri olan kur­ye­le­re en göz­de mo­del­le­ri ara­sın­da yer alan Dis­co­ver 125 ST mo­de­li­ni ta­nıt­tı.

MART AYINDA SATIŞTA

76 kur­ye­nin ka­tıl­dı­ğı or­ga­ni­zas­yon­da ay­rı­ca mart­ta sa­tı­şa su­nu­la­cak Dis­co­ver 150 F de kur­ye­ler ta­ra­fın­dan de­ğer­len­di­ril­di. Test sü­rü­şü­nün yıl­dı­zı olan Dis­co­ver 150 F, 4 bin 999 li­ra­lık sa­tış fi­ya­tıy­la da öne çı­kı­yor.
Bu haber toplam 2922 defa okunmuştur

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.